ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 2013

Α)ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

 1. Αφορά όλους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (όλων των κατηγοριών). 
 2. Τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας 
 3. Ως ελάχιστη διάρκεια ορίζονται τα 5 έτη.
  Από 5 έως 10 έτη:      2 βαθμοί για κάθε έτος
           10 έως 15 έτη:    3 βαθμοί για κάθε έτος
            15 έτη και άνω: 4 βαθμοί για κάθε έτος
  π.χ. για 17 έτη συνεργασίας: (10χ2)+(5χ3)+(2χ4)=20+15+8=43βαθμοί
 4. Νέα παραγωγή Ζωής & Υγείας την τελευταία διετία 60.000€ και 30.000€ ανά έτος (στην νέα παραγωγή θα συνυπολογίζονται και τα προγράμματα περιοδικών καταβολών U.L και συνταξιοδοτικά).
  Η αύξηση του χαρτοφυλακίου προκύπτει από την αφαίρεση χαρτοφυλακίου εν ισχύ 31/12/2012 μείον χαρτοφυλάκιο εν ισχύ 31/12/2010
  Ως ελάχιστη ορίζεται αυτή των 30.000€ ετησίως με την ακόλουθη κλίμακα:
  Για ποσό από   30.000                                     1 βαθμός για κάθε 6.000€
                                30.000 έως 60.000               2 βαθμοί για κάθε 6.000€
                                60.000 έως 90.000               3 βαθμοί για κάθε 6.000€
                                90.000 έως 120.000             4 βαθμοί για κάθε 6.000€
                                120.000 και άνω                  5 βαθμοί για κάθε 6.000€
  π.χ. για ποσό 96.660€ έχουμε: 30.000+30.000+30.000+6.660=5+10+15+4,4=34,4βαθμοί
 5. Το πλήθος νέων συμβολαίων την τελευταία διετία.
  Ως ελάχιστο πλήθος ορίζεται αυτό των 70 συμβολαίων στην διετία με βαθμολογία από την ακόλουθη κλίμακα:
  Για συμβόλαια      έως 70                         1 βαθμός για κάθε 20άδα
                                      70 έως 140                 2 βαθμοί για κάθε 20άδα
                                      141 έως 210               3 βαθμοί για κάθε 20άδα
                                      211 και άνω              4 βαθμοί για κάθε 20άδα
  π.χ. για νέα παραγωγή 352 συμβολαίων έχουμε: 70+70+70+70+70+2= 3,5+7+10,5+14+14+0,1=49,1 βαθμοί
 6. Χαρτοφυλάκιο εν ισχύ (Ατομικών Συμβολαίων)
  Ως ελάχιστο ορίζεται αυτό των 60.000€ και βαθμολογείται με 1 βαθμό για κάθε 30.000€ με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.
  π.χ. 165.000 : 30.000€ = 5,5 = 6 βαθμοί
 7. Διατηρησιμότητα
  Ως ελάχιστη ορίζεται αυτή του 85% στην τελευταία διετία. Το σύνολο των βαθμών που προκύπτουν από τα προηγούμενα κριτήρια πολλαπλασιάζονται με το ποσοστό διατηρησιμότητας.
  π.χ. Σύνολο βαθμολογίας από τα 4 πρώτα κριτήρια 100,33 βαθμοί και διατηρησιμότητα 92,3%  δίνει 100χ92,3/100 =93 τελικό αποτέλεσμα.
 8. Βεβαίωση ήθους από την Εταιρία ότι ο προτεινόμενος  τηρεί τον Κώδικας Δεοντολογίας που επισυνάπτεται.

- Αν το αποτέλεσμα για κάθε κριτήριο είναι δεκαδικός αριθμός τότε στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο και ακολούθως τους προσθέτουμε.

Β)ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 1. Αφορά όλους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (όλων των κατηγοριών).
 2. Τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Ως ελάχιστη διάρκεια ορίζονται τα 5 έτη.
  Από        5 έως 10 έτη                  2 βαθμοί για κάθε έτος
                  10 έως 15 έτη                3 βαθμοί για κάθε έτος
                  15 έτη και άνω             4 βαθμοί για κάθε έτος
  π.χ. για 17 έτη συνεργασίας: (10χ2)+(5χ3)+(2χ4)=20+15+8=43 βαθμοί
 3. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου του, την τελευταία διετία.
  Η αύξηση του χαρτοφυλακίου προκύπτει από την αφαίρεση χαρτοφυλακίου εν ισχύ 31/12/2012 μείων χαρτοφυλάκιο εν ισχύ 31/12/2010.
  Ως ελάχιστη ορίζεται αυτή των 10.000 με την ακόλουθη κλίμακα σε ευρω
  Για ποσό έως        10.000                                      1 βαθμός για κάθε 2.000
                                     10.001 έως  20.000              3 βαθμοί για κάθε 2.000
                                     20.001 έως  30.000              5 βαθμοί για κάθε 2.000
                                     30.001 και άνω                    7 βαθμοί για κάθε 2.000
  π.χ  για ποσό 38.000 έχουμε: 10.000+10.000+10.000+8.000=5+15+25+28=73 βαθμοί
 4. Το πλήθος νέων συμβολαίων την τελευταία διετία.
  Ως ελάχιστο πλήθος ορίζεται αυτό των 70 συμβολαίων στη διετία με βαθμολογία από την ακόλουθη κλίμακα:
  Για συμβόλαια      έως 70                       1 βαθμός για κάθε 20άδα
                                      71 έως 140               2 βαθμοί για κάθε 20άδα
                                      141 έως 210             3 βαθμοί για κάθε  20άδα
                                      211 και άνω            4 βαθμοί για κάθε 20άδα
  π.χ  για νέα παραγωγή 340 συμβολαίων έχουμε: 70+70+70+70+60=3,5+7+10,5+14+12=47 βαθμοί
 5. Χαρτοφυλάκιο εν ισχύ (ατομικών συμβολαίων)
  Ως ελάχιστο ορίζεται αυτό των 10.000€ και βαθμολογείται με 1 βαθμό για κάθε 10.000 με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.
  π.χ.  57.000: 10.000=5,7=6 βαθμοί
 6. Το χαρτοφυλάκιο της ασφάλισης αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του υπό βράβευση χαρτοφυλακίου.

-  Αν το αποτέλεσμα για κάθε κριτήριο είναι δεκαδικός αριθμός τότε στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο και ακολούθως τους προσθέτουμε.

Γ)ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Αφορά όλους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (όλων των κατηγοριών).
 2. Τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Ως ελάχιστη διάρκεια ορίζονται τα 5 έτη.
  Από         5 έως 10 έτη                  2 βαθμοί για κάθε έτος
                   10 έως 15 έτη                3 βαθμοί για κάθε έτος
                   15 έτη και άνω             4 βαθμοί για κάθε έτος
  π.χ. για 17 έτη συνεργασίας: (10χ2)+(5χ3)+(2χ4)=20+15+8=43
 3. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου του, την τελευταία διετία.
  Ως αύξηση ορίζεται το υπόλοιπο που προκύπτει από την αφαίρεση Χαρτοφυλακίου 31/12/2012 μείον το χαρτοφυλάκιο 31/12/2010.
  Ως ελάχιστη ορίζεται αυτή των 200.000€ (100.000€ ανά έτος) με κλίμακα σε ευρώ:
  Για ποσά έως        200.000                                      1 βαθμός για κάθε 30.000
                                     200.001 έως 300.000             2 βαθμοί για κάθε 30.000
                                     300.001 έως 400.000             3 βαθμοί για κάθε 30.000
                                     400.001 έως 500.000             4 βαθμοί για κάθε 30.000
                                     500.001 και άνω                     5 βαθμοί για κάθε 30.000
  π.χ. για χαρτοφυλάκιο 390.000: 200.000+100.000+90.000= 6,66+3,34+9=19βαθμοί
 4. Το πλήθος των νέων συμμετοχών (νέες συμμετοχές και όχι μεταφορά από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο) κατά την τελευταία διετία.
  Ως ελάχιστο πλήθος ορίζεται αυτό των 30 κατά την διετία 2010-2012 και με βαθμολογία με την ακόλουθη κλίμακα.
  Για έως    30 νέες πωλήσεις                                1 βαθμός για κάθε 10άδα
                     31  έως 60 νέες πωλήσεις                 2 βαθμοί για κάθε 10άδα
                     61 έως  90 νέες πωλήσεις                 3 βαθμοί για κάθε 10άδα
                     91 έως 120 νέες πωλήσεις                4 βαθμοί για κάθε 10άδα
                     121 και άνω                                           5 βαθμοί για κάθε 10άδα
  π.χ  νέες συμμετοχές 117: 30+30+30+27=3+6+9+10,8=28,8 βαθμοί
 5. Χαρτοφυλάκιο εν ισχύ
  Ως ελάχιστο ορίζεται αυτό των 600.000€ και βαθμολογείται με 1 βαθμό για κάθε 150.000€
  π.χ χαρτοφυλάκιο 1.300.000€: 1.300.000:150.000=8,67=9β
 6. Στον υπολογισμό παραγωγής συνυπολογίζεται και η παραγωγή των εφάπαξ U.L προγραμμάτων με ποσοστό 100%.

-  Αν το αποτέλεσμα για κάθε κριτήριο είναι δεκαδικός αριθμός τότε στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο και ακολούθως τους προσθέτουμε.