ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρακάτω μπορείτε να διαβάστε και "κατεβάσετε" τις εγκυκλίους για τις εξετάσεις, και τις αιτήσεις συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους Ι - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους ΙI - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους Ι - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους ΙI - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Συμβούλου για συμμετοχή στις εξετάσεις - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Υπαλλήλου για συμμετοχή στις εξετάσεις - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011


Νέα