ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΑ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Καταλιακού
Τηλέφωνο: 2103375149
ΦΑΞ: 2103375001

ΠΟΛ. 1109

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1,2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 ΦΕΚ 151Α),
2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π. δ/γμα 186/1992, ΦΕΚ 84/Α), όπως τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) με βάση τις οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.
3. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 408/15-1-2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τον πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο.17418/1771/23-12-1985, ΦΕΚ 792Β), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Κωδικός Αριθμός: 8011β
Περιγραφή Επαγγέλματος: Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
Μ.Σ.Κ.Κ. %: 75

Κωδικός Αριθμός: 8012γ
Περιγραφή Επαγγέλματος:Ασφαλιστικός Σύμβουλος που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
Μ.Σ.Κ.Κ. %: 75

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2010 (χρήση 2009)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ


Νέα