ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε για το Νομικό Πλαίσιο και το Φορολογικό Καθεστώς που διέπει την ασφαλιστική αγορά.

Επίσης μπορείτε να βρείτε Χρήσιμες Διευθύνσεις και διαβάσετε επιλεγμένα αποσπάσματα από ενα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γ Κουτίνα, Μεσίτη Ασφαλίσεων, ο οποίος αν και δεν είναι νομικός πολύ εύστοχα αναλύει το καυτό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης, στο οποίο εξειδικεύεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι είναι η μεγαλύτερη κατηγορία Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.
Το καθεστώς που τους διέπει καθορίζεται από τους εξής νόμους:

  • 400/70 και όπως αυτός αναμορφώθηκε με τους:
  • 1569/85
  • 2170/93
  • 2496/97

Μεγάλες αλλαγές θα προκύψουν από την εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/92/ΕΚ, που θα εισάγει τις Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες στο χώρο της Διαμεσολάβησης.
Βρισκόμαστε εν αναμονή της υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος, για την εφαρμογή της και στην Χώρα μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΑ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Καταλιακού
Τηλέφωνο: 2103375149
ΦΑΞ: 2103375001

ΠΟΛ. 1109

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1,2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 ΦΕΚ 151Α),
2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π. δ/γμα 186/1992, ΦΕΚ 84/Α), όπως τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α) με βάση τις οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.
3. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 408/15-1-2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τον πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο.17418/1771/23-12-1985, ΦΕΚ 792Β), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Κωδικός Αριθμός: 8011β
Περιγραφή Επαγγέλματος: Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
Μ.Σ.Κ.Κ. %: 75

Κωδικός Αριθμός: 8012γ
Περιγραφή Επαγγέλματος:Ασφαλιστικός Σύμβουλος που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ
Μ.Σ.Κ.Κ. %: 75

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2010 (χρήση 2009)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Eνα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γ Κουτίνα, Μεσίτη Ασφαλίσεων, ο οποίος αν και δεν είναι νομικός πολύ εύστοχα αναλύει το καυτό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης, στο οποίο εξειδικεύεται. Επιφυλασσόμενοι να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια βασικά σημεία.

Επαγγελματική Ευθύνη

Τη στιγμή που δια νόμου ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την Επαγγελματική του Ευθύνη, συνάγεται πως έχει πλέον \”αντικειμενική ευθύνη\” έναντι των Πελατών – Ασφαλισμένων, για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις του.

Αντικειμενική ευθύνη έναντι των Ασφαλιζομένων, φέρει και η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία για τις ενέργειες ή πράξεις των αποκλειστικών Ασφαλιστικών Συμβούλων της, τους οποίους η ίδια επιλέγει, εκπαιδεύει, εποπτεύει και ελέγχει για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Για να λειτουργήσει σωστά η εγχώρια ασφαλιστική αγορά, θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες συνεργασίας μεταξύ Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβούντων. Θα πρέπει ο κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να αποφασίσει με ποια ιδιότητα θα πορευθεί επαγγελματικά. Αντίστοιχα, κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις και τα κριτήρια συνεργασίας που επιθυμεί με τους διάφορους διαμεσολαβούντες Ασφαλιστές.

Ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης

Για τον \”ανεξάρτητο\” Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή (Μεσίτη ή Πράκτορα) δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα. Θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει επαρκή και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια. Η κάλυψη είναι σκόπιμο να μην παρέχεται από Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Δεν είναι η πλέον \”καθαρή λύση\”. Ενέχει τον κίνδυνο, να δημιουργήσει αδιέξοδο στην όποια καλή συνεργασία

Για τους \”διασυνδεδεμένους\” Ασφαλιστικούς Συμβούλους που ενεργούν υπό την πλήρη ευθύνη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να την παρέχει η Ασφαλιστική Επιχείρηση με την οποία κατ\’ αποκλειστικότητα συνεργάζονται.

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν εξασφαλίζεται κάλυψη με ανεξάρτητα Ασφαλιστήρια που εκδίδει η Ασφαλιστική Εταιρεία για τον καθένα ξεχωριστά. Επί της ουσίας κάλυψη προκύπτει μόνο με Ασφαλιστήριο που συνάπτει η ίδια για λογαριασμό τους. Δηλαδή, Συμβαλλόμενος η ίδια και Ασφαλιζόμενοι ονομαστικά οι Ασφαλιστές, που συνάπτουν μαζί της σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας. Είναι η μόνη λογική και τίμια προσέγγιση του θέματος, χωρίς νομικά κενά, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Να γνωματεύσουν οι Νομικοί Σύμβουλοι

Φαίνεται να υπάρχει κενό υπεύθυνης πληροφόρησης. Είναι σκόπιμο να κληθούν οι Νομικοί Σύμβουλοι των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Συνδέσμων Διαμεσολαβούντων να γνωματεύσουν, πριν αρχίσει η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας; Πριν αρχίσουν να ενημερώνονται επί της ουσίας οι διάφοροι Νομικοί Σύμβουλοι των Ασφαλιζομένων, των Συνδέσμων Καταναλωτών και ιδιαίτερα των Επιχειρήσεων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αντικειμενική ευθύνη και τι ευθύνη προστήσαντος και όλα τα συναφή επιχειρήματα περί καταχρηστικών όρων.

Η συμβολή έμπειρων περί τα ασφαλιστικά νομικών είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις, παραποιήσεις ή καταστρατηγήσεις του νόμου που ενδεχόμενα να ζημιώσουν τους ίδιους τους Διαμεσολαβούντες και να δημιουργήσουν εντάσεις ή προβλήματα στην ασφαλιστική αγορά.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρακάτω μπορείτε να διαβάστε και “κατεβάσετε” τις εγκυκλίους για τις εξετάσεις, και τις αιτήσεις συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους Ι – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους ΙI – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους Ι – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους ΙI – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Συμβούλου για συμμετοχή στις εξετάσεις – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Υπαλλήλου για συμμετοχή στις εξετάσεις – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα, 102 50
Τηλ: 210 320 1111, fax: 210 323 2239, 210 323 2816
Web: www.bankofgreece.gr
e-mail: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ξενοφώντος 10- 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 323 6562, 210 323 8402, fax: 210 323 8370
Web: www.mib-hellas.gr
e-mail: claims@mib-hellas.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 106 – 117 41 Αθήνα
Τηλ: 210 921 9660 -210 921 9666, fax: 210 921 9917
Web: www.eias.gr
e-mail: eiasinfo@eias.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπόλεος 5, 5ος όροφος, 10557 Αθήνα
Τηλ: 210 32 22 285
Web: www.actuaries.org.gr
e-mail: info@actuaries.org.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ξενοφώντος 10- 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 333 4100, fax: 210 333 4149
Web: www.eaee.gr
e-mail: info@eaee.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κάνιγγος 27 -106 82 Αθήνα
Τηλ. 210 380 5907, fax: 210 382 7354
Web: www.haii.gr
e-mail: haii@ath.forthnet.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Ε.Α.
Ελ.Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη  – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3380200
Φαξ: 210 3380219
Web: www.eea.gr και www.insurance-eea.gr
e-mail: eea@eea.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ.Αεροπαγίτου  & Μακρή 1-117 42 Αθήνα
Τηλ. 210 332 7400, fax: 210 332 7426- 210 332 7427
Web: www.epikef.gr
e-mail: info@epikef.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βησσαρίωνος 9 & Σίνα- 106 72 Αθήνα
Τηλ. 210 361 6572: fax: 210 364 7284
Web: www.oase.gr
e-mail: info@oase.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Κάνιγγος 27- 106 82 Αθήνα
Τηλ. 210 382 7354, fax: 210 382 7354
Web: www.hefepi.gr
e-mail: hefepi@ath.forthnet.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Λ.Συγγρού 76- 112 42 Αθήνα
Τηλ. 210 924 2707, fax: 210 922 1573
Web: www.pssas.gr
e-mail: paam.gr@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ξενοφώντος 10- 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 333 4100, fax: 210 333 4149
Web: www.sesae.gr
e-mail: επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ- 115 28 Αθήνα
Τηλ. 210 779 2171, fax: 210 771 7180
Web: www.sema.gr
e-mail: info@sema.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.)
Πατησίων 48- 106 82 Αθήνα
Τηλ. 210 822 7387, fax: 210 811 8372
Web: www.teait.gr
e-mail: επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πλ. Κάνιγγος 20- 101 81 Αθήνα
Τηλ. 210 381 6241, fax: 210 384 2642
Web: www.gge.gr
e-mail: gge@gge.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

INSURANCE DAILY
Συγγρού 236, Καλλιθέα, 17672, Αθήνα
τηλ: +30 2109594121, +30 2109594131
http://www.insurancedaily.gr

INSURANCE FORUM
Αγ. Δημητρίου 41, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54632
τηλ: 2312 201 003, fax. 2315 312558
www.insuranceforum.gr

UNDERWRITER
http://underwriter.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING
236 Λεώφ. Συγγρού, Καλλιθέα 17672
τηλ: 210 9594121 -2(Τηλεφωνικό κέντρο), 210 9594165 (Γραμματεία), 210 9594131 (fax)
e-mail: info@asfalistikomarketing.gr
http://www.asfalistikomarketing.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ“- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ
Διονύσου 126- 151 24 Μαρούσι
Τηλ. 210 619 6879, 210 619 6942, fax: 210 619 6943
Web: www.aagora.gr
e-mail: aagora@aagora.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ” & “NEXT DEAL” – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Όθωνος & Φιλελλήνων 3- 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 322 9394 fax: 210 325 7074
Web: www.asfalistikonai.gr
e-mail: info@asfalistikonai.gr
Web: www.nextdeal.gr
e-mail: επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας

ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ“- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Θεμιστοκλέους 79- 106 83 Αθήνα
Τηλ. 210 382 2080, 210 330 2843 fax: 210 382 2080
Web: www.periodiko-euroasfalistiki.gr
e-mail: info@periodiko-euroasfalistiki.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ“- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ
Δημητρίου Σούτσου 5- 115 21 Αθήνα
Τηλ. 210 646 8685, fax: 210 646 9045
Web: www.privateinsurance.gr
e-mail: info@privateinsurance.gr

INSURANCE WORLD“- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Θεσσαλίας 29, 164 56 Άλιμος
Τηλ. 210 998 4950 fax: 210 998 4953
Web: www.insuranceworld.gr
e-mail: επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ” – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
Θεσσαλίας 29, 164 56 Άλιμος
Τηλ. 210 998 4950, fax: 210 998 4953
Web: μέσω ιστοσελίδας www.insuranceworld.gr
e-mail: επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES
3 bis, rue de la Chaussee d’ Antin- F 75009 Paris
Tel: +3 314 48 31 183 Fax: +3 314 77 00 375
Web: www.cea.assur.org
e-mail: cea@cea.assur.org

Brussels delegation
Square de Meeus, 29- B 1000 Brussels
Tel. +3 225 47 58 11 Fax: +3 225 47 58 19

COUNCIL OF BUREAUX
SARDINIA HOUSE, 52 LINCOLN’S INN FIELDS, LONDON WC2A 3 LZ, UNITED KINGDOM
Tel:[44] (171) 404 15 15
Fax:[44] (171) 404 14 86
Web: www.cobx.org
e-mail: secretariat@cobx.org

INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE, Genaral Secretariat
Lowenstrasse 19, P.O. Box 6333, CH- 8023 Zurix,
Switzerland Tel. +4 112 15 52 75 Fax. +4 112 12 20 72

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ